Przybliżyć mediacje…

Mediacja jest procesem opartym na wzajemnym uwzględnieniu potrzeb stron. Mediacja, dzięki temu, że umożliwia wyrażenie i wzajemne zrozumienie potrzeb, daje duże możliwości efektywnej pracy parom w kryzysach małżeńskich i rodzinom w konfliktach. Obecność i działania mediatora, przybliżające uczestnikom mediacji różne punkty widzenia sytuacji spornych, pomagają w przeprowadzeniu trudnych rozmów w sposób bezpieczny, uporządkowany, konkretny, spokojny, tak by zmierzały w kierunku odpowiadających im uzgodnień. Przy czym mediatora obowiązują zasady neutralności i bezstronności. Nie stawia diagnoz, nie wydaje opinii, niczego nie narzuca, nie proponuje, nie udziela rad, nie poucza i nie podejmuje decyzji za swoich klientów. Strony w mediacji – dzięki zasadzie dobrowolności – zachowują więc całkowitą autonomię – dochodzą do zakończenia sporu samodzielnie, zachowując pełną kontrolę nad ostatecznym rezultatem współpracy i treścią porozumienia.

Mediacja pomaga podjąć postanowienia uwzględniające potrzeby obydwu stron, obopólnie możliwe do zaakceptowania (zasada akceptowalności). Koncentruje się na przyszłości, na ustaleniu tego, co ważne, by zmienić i wprowadzić we wzajemnych relacjach małżeńskich, rodzinnych lub ustalić to, co pomoże w godnym ich zakończeniu.

MEDIACJA – krótkoterminowa, bezpieczna praca z konfliktami

Sesje mediacyjne są poufne (zasada poufności). Odbywają się w atmosferze życzliwości, wzajemnego szacunku, bezpieczeństwa. W spotkaniach udział biorą strony sporu i mediator, którego obowiązują zasady neutralności i bezstronności. Sesji takich jest zwykle kilka do kilkunastu, odbywają się w odstępach 7 – 14 dni. Ich ilość  zależy od tego, jakie tematy będą omawiane, od złożoności problemów, od poziomu natężenia konfliktu, stanu emocjonalnego uczestników mediacji itp. O ilości sesji mediacyjnych decydują strony. Czas trwania mediacji, a więc i szybkość zakończenia konfliktu i zawarcie porozumienia, zależy od nich. Zwykle proces dochodzenia do porozumienia jest pracą krótkoterminową – trwa od jednego do sześciu miesięcy. Zgodnie z zasadą dobrowolności na każdym etapie mediacji każda z osób może podjąć decyzję o rezygnacji z dalszych sesji.

MEDIACJA – samodzielne podejmowanie decyzji we własnych sprawach

Mediacja to szansa na porozumienie stron konfliktu, przy zminimalizowaniu kosztów emocjonalnych i finansowych oraz czasu i energii poświęconych na rozwiązanie sporu.

W procedurze sądowej czy arbitrażu mamy do czynienia z rozstrzyganiem sporu między stronami – czyli „wyręczeniem” stron w podjęciu decyzji co do sposobu rozwiązania istniejącego między nimi konfliktu. Rola mediatora jest zupełnie inna – wspiera komunikację stron, towarzyszy, naprowadza, pozwala zapanować nad emocjami, wzajemnie zrozumieć potrzeby, podjąć współpracę w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań. Mediacja daje szansę na samodzielne i szybkie zakończenie sporu, bez jego eskalacji.

Do mediatora można zgłosić się w każdym konflikcie, w którym strony w sposób pokojowy, w drodze współpracy, chcą znaleźć konstruktywne rozwiązania – w sporach prywatnych, jak też w trakcie postępowania sądowego. W celu uzyskania szerszych informacji i podjęcia decyzji co do tego, czy mediacja jest możliwa, w jaki sposób może pomóc w problemach małżeńskich czy okołorozwodowych, jak z niej skorzystać, aby przyniosła oczekiwane efekty, zapraszamy na sesje konsultacyjne. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia – strony konfliktu decydują o formie wsparcia, która w ich sytuacji przyniesie spodziewane korzyści.

MEDIACJA – porozumienie stron, by mogły współpracować w przyszłości

Mediacja kończy się na ogół zawarciem porozumienia w formie pisemnej. Jednak nie jest to warunek konieczny – celem mediacji nie jest podpisanie ugody, a rozwiązanie sporu w sposób umożliwiający małżonkom czy członkom rodziny współpracę w przyszłości. Na ogół jednak dla osób korzystających z mediacji ważne jest to, aby podjęte ustalenia miały formę pisemną, by mogły służyć jako punkt wyjścia do działań w przyszłości. Mediator pomaga stronom sformułować warunki ugody, sprawdzając, czy są one do przyjęcia przez każdą z nich (zasada akceptowalności), czy są zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego, jak też, czy możliwe jest wprowadzenie ich w życie. Ugody podpisywane w mediacji pozwalają znacznie skrócić sprawy sądowe, niejednokrotnie zakończyć długoletnie spory i uniknąć kolejnych. Porozumienie zawarte w mediacji może być włączone do postanowienia sądowego (np. w przypadku spraw rozwodowych, spraw o kontakty z dziećmi po rozstaniach). Ugoda zawarta podczas mediacji prowadzonej na podstawie prywatnej umowy z mediatorem może na wniosek stron podlegać zatwierdzeniu i/lub nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd – porozumienie stron ma wtedy moc prawną wyroku czy postanowienie sądowego.

MEDIACJA – gdy małżonkowie decydują o rozstaniu

Mediacja jest procedurą, która służy porozumieniu także w tych sytuacjach, gdy zapadają decyzje o wszczęciu sprawy sądowej o rozwód lub separację lub gdy toczy się ona w sądzie. Ma to szczególne znaczenie, gdy rozstająca się para chce nadal współdziałać w opiece i wychowywaniu dzieci. Ważne jest, aby wtedy strony nabrały dystansu do konfliktów w małżeństwie, a skupiły się na przyszłości. Uczestnicząc w mediacji mogą wspólnie podjąć uzgodnienia, które pomogą godnie się rozstać, zbudować plan opieki i wychowania dzieci, ustalić sposób spędzania wakacji i ferii, przyjrzeć się wydatkom związanym z potrzebami dzieci, określić kwotę alimentów itd. W bezpiecznej atmosferze można omówić kwestie podziału majątku, sposobów spłaty zaciągniętych zobowiązań, kredytów itp. Przy czym istotne jest to, że para sama decyduje o tym, jak podzielić to, co było wspólne podczas małżeństwa. Gdy dochodzi do porozumienia, które uwzględnia perspektywę obu stron i jest możliwe do realizacji, otwiera się przestrzeń na to, by nie wracać do żali, pretensji, oskarżeń, i nie generować nowych konfliktów. Wtedy możliwe jest skupienie się na współpracy rodzicielskiej, zadbanie o potrzeby dzieci, dla których – niezależnie od wieku – rozwód rodziców to bardzo trudne, często traumatyczne wręcz, doświadczenie. 

Theme: Overlay by Kaira
Dominikańska Akademia Rodzinna 2021-2023.